AnaSayfaTarihçeFonlar YönetmeliğiÜyelik Başvuru FormuZiyaretçi defteriİletişimFotoğraflar
NÜFUS HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI
Resmi Sened

 

NÜFUS HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI
RESMİ SENEDİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
                   Kuruluş
 
                   Madde   1- Nüfus Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 02 TEMMUZ 1988 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanılarak, Türk Medeni Kanunu 73 ve müteakip maddeleri hükümleri uyarınca tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulmuştur .
                   Vakfın Adı
 
                   Madde   2- Vakfın adı “Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı” dır. Vakfın kısa adı “NÜ-VA” dır.
                   Vakfın süresi
                                                                       
                   Madde   3- Vakıf, iş bu resmi senette yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.
 
                   Vakfın Merkezi
                   Madde   4- Vakfın merkezi ANKARA ‘ dır.
 
Vakfın yönetim yeri adresi, Demet Mahallesi Kerkük Caddesi No:24/A Yenimahalle / ANKARA’ dır. (Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.05.2009 tarih ve E:2009/109, K:2009/132  sayılı kararı ile değişik şekli.)
Tanımlar
                   Madde   5- Bu resmi senette geçen ad ve kısaltmalardan:
                 a)Bakanlık                         : İçişleri Bakanlığını;
                   b)Genel Müdürlük           : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü;
                   c)Vakıf                              : Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfını;
                   d) Demek                          : Nüfus Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini;
                   e) Nüfus Teşkilatı            : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşlarını ;
                                                                ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Vakfın Amacı ve Faaliyetleri
 
              Amacı
 
                   Madde   6- Vakfın amacı, Genel Müdürlükçe, Nüfus Hizmetlerinin modernize edilip geliştirilmesini ve nüfus teşkilatında çalışanların, görevlerini daha etkili ve huzur içinde yapmalarına imkan verecek şekilde sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi için ihtiyaç duyulan maddi ve manevi kaynakları sağlamaktır .
 
 
 
 
Vakfın faaliyetleri
             Madde   7- Yürürlükteki yasalar dahilinde ve yetkili mercilerden izin almak kaydıyla Genel Müdürlükle işbirliği içerisinde:
 
 1- Nüfus Hizmetlerinin modernize edilip geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, çalışma ve incelemeleri yapmak veya yaptırmak, ( Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.02.2001/99 sayılı kararı ile değişik şekli. )
 2- Nüfus idarelerinin ihtiyaç duyacağı her türlü makine, teçhizat, hizmet ve malzemeyi satın almak, bilgisayar ağının kurulmasına ve bunların bakım ve onarımlarının yaptırılmasına destek olmak, (Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.05.2005 tarih ve 2005/246 sayılı kararı ile değişik şekli.)
 3- Nüfus Hizmetleri ve nüfus personeli için gerekli görülen hizmet binalarını ve lojmanları Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile satın almak veya inşaa ettirmek, Nüfus hizmetleri ve personeli için kullanılan hizmet binaları ve lojmanların bakım ve onarımları, kat mülkiyetine konu olan ana gayri menkulün genel giderleri ile Genel Müdürlük hizmet binasının çevre düzenlemesini yaptırmak, (Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2002 tarih ve E:2002/530, K:2002/703 sayılı kararı ile değişik şekli.)
 4- Bilgisayar ve matbaa konularında uzman personel istihdam etmek veya bu tür personelin yurt içi gerekirse yurt dışında yetiştirilmesi imkanlarını sağlamak,
 5- Vakıf gelirlerini arttırmak amacıyla, nüfus hizmetlerine ilişkin her türlü basılı kağıt ve formun basım ve dağıtımına veya diğer konularda faaliyette bulunmak üzere işletmeler kurmak,
 6- Nüfus Hizmetleri için ihtiyaç duyulacak her türlü hizmet araçları, minibüs, kamyon ve otobüs satın almak veya kiralamak, satın alınan Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfına ait araçlar ile nüfus hizmetlerinde kullanılan hizmete tahsisli araçların gerektiğinde bakım, onarım, sigorta, vergi ve benzeri masraflarını karşılamak, ( Ankara 16. Asliye Hukuk   Mahkemesinin 28.02.2001/99 sayılı kararı ile değişik şekli.)
 7- Nüfus personeli arasındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak ve geliştirmek amacıyla sosyal yardım fonları kurmak,
 8- Üyelerin günlük yaşamlarıyla ilgili olarak ihtiyaç duyacakları kredi ve maddi desteği sağlamak üzere yardımlaşma ve tasarruf sandığı kurmak,
 9- Üyelerin ve aile bireylerinin sosyal ihtiyaçlarını gidermek için lokal, konuk evi, kreş, kamp ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek,
10-Üyelerin bilgi ve görgülerini, mesleki ve sosyal açıdan geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitim tesisleri, konferans salonları, misafirhaneler   satın   almak, inşaa ettirmek veya kiralamak ve bunları işletmek,
11-Nüfus personelinin başarılı çocuklarının yüksek öğrenimini tamamlamasına imkan sağlamak üzere burs vermek, ilk ve öğrenim kurumlarında okuyan örencilere öğrenim yardımı yapmak, ( Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2002 tarih ve E:2002/530, K:2002/703 sayılı kararı ile değişik şekli.)
      12-( Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2002 tarihli ve E:2002/530, K:2002/703 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
13-Kanuni sınırlamalar müstesna miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ferağ etmeye, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa,
14-Vakfın mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayri menkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz mallar ve paraları idare ve tasarrufa harcamaya,
      15-Şirket kurmaya ve kurulmuş şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakı ve bilcümle hisse senetlerini, intifa senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil veya sarfa,
16-Yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye,                 
17-Amacına   harcayacağı   gelirleri   arttırmak için    para   mevcutları   ile   veya vakfın   mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hissesini sarfa,
18-Gayri   menkul1erin   intifa, sükna   gibi   mülkiyetin   gayri   ayni   kabule, bu hakları kullanmaya,
19-Mevcut    veya    vücut    bulacak    gelirleri    ile   kuracağı    akdi   münasebetler   için   taşınır ve taşınmaz     malların rehni dahil her türlü teminatlar   almaya   muteber banka kefaletlerini   kabule,
20-Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğince ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mal1ar rehin göstermeye ve sair teminat iradesine, vakıf gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesislerini kurmaya, işletmeye,
21-Genel Müdürlük bahçesinde ihtiyaç duyulan tohum, bitki, ham veya mamul bitkisel maddeler, gübre, toprak, fidan ve benzeri her türlü girdileri satın almak, bitkilerde meydana gelen hastalık ve zararlılarla mücadele yapmak veya yaptırmak, ( Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2002 tarih ve E:2002/530, K:2002/703 sayılı kararı ile eklenmiştir .)
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vakfın Kaynak ve Gelirleri
 
Vakfın varlığı
                   Madde   8-Vakfın mevcut varlığı, dernek tarafından bu amaç için Vakıflar Bankası Şubesince bloke edilen 12.000.000.- TL ile, derneğin kendi üyelerinden alacağı olan 33.000.000.- TL ve derneğe bağlı sandığın satış reyonundan alaca bulunan 6.000.000.- TL olmak üzere 51.000.000.-TL ile, daha sonra derneğin bilcümle hak ve vecibeleri ile devredeceği mamelekinden ibarettir.
 Vakfın kaynakları
                   Madde   9- Vakfın kaynakları “giriş ödentisi” ile üyelerin her ay ödeyecekleri “aylık ödentileri”dir. Bunlardan :
                   a) Giriş ödentisi : Vakfa ilk kez giren üyelerden, üyeliğin kabul edildiği ayı takip eden ay başında bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Üyeler giriş ödentisini ödeyecekleri ilk aylık ödenti ile birlikte vakıf hesaplarına havale ederler. (Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.05.2009 tarih ve E:2009/109, K:2009/132 sayılı kararı ile değişik şekli.)
                   b) Aylık ödenti : İş bu resmi senette ve buna dayanılarak çıkartılacak yönetmeliklerle belirtilen çeşitli kademe ve fonlara uygun olarak her ay üyelerce muntazam bir şekilde ödenir. ( Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.05.2005 tarih ve 2005/246 sayılı kararı ile değişik şekli. )
                   c) Vakfa bağlı işletmeler tarafından yapılacak hizmetler karşılığı elde edilecek gelirler. ( Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.05.2005 tarih ve 2005/246 sayılı kararı ile değişik şekli. )
 
                   Vakfın gelirleri
                   (Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.04.1992 tarih 1992/325 sayılı kararı ile değişik şekli.)
 
   Madde 10-Vakfın gelirleri şunlardır.
            a)Vakıf sermayesinin nemalandırılmasından sağlanacak gelirler,
            b)Bağış ve yardımlar,
            c)Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülecek hizmetlerden elde edilecek gelirler.
 
                Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20’sinin idare masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak   yatırımlara kalan   %80 ’inin ise vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.
                   Vakıfça yapılacak tasarruflar
                   Madde 11-Vakıf amacına ulaşabilmesi için yasalarda   öngörülen   sınırlarla bağlı kalmak koşuluyla her türlü taşınır ve   taşınmaz malları satın alır,kiralar veya bağış yoluyla sahip olabilir ve bunları tasarruf edebilir.
 
                   Bunlar üzerinde işletme, devir, ferağ gelirlerini  tahsil ve sarfa, bir başka yatırımda
Kullanmaya, mal varlığını teminat olarak göstermeye, Türk Medeni Kanunun 46.maddesi
uyarınca yetkilidir.
 
                   Ancak,   vakıf   bu   yetki ve gelirlerini 903 Sayılı Kanun ve buna bağlı tüzüklerle
 Yasaklanan faaliyetlerde kullanamaz ve bütün tasarruflarını yasalara uygun olarak yürütür.
              Gelirlerin toplanması
              Madde 12- ( Bu madde Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.05.2005 tarih ve 2005/246 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. )
 
                   Gelirlerin fonlar arasındaki dağılımı
Madde 13- Vakıf gelirlerinin fonlar arasındaki dağıtımı ve bunların nispetleri Yönetim
Kurulu kararı ile belirlenir.
 
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fonlar Kurulması ve Yardım Yapılması
 
Fonlar (Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.02.2001 tarih 2001/99 sayılı kararla değişik şekli.)
 
Madde 14-Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki fonlar kurulmuştur.
         1-(Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.04.2007 tarih ve E:2006/378, K:2007/99 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
         2-Sosyal yardım fonu,
         3-Emeklilik fonu,
         4-(Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2002 tarihli ve E:2002/530, K:2002/703 sayılı kararı ile
yürürlükten kaldırılmıştır.)
         5-Nüfus hizmetlerini destekleme fonu,
         6-Personel yetiştirme ve destekleme fonu,
         7-Sosyal faaliyetler fonu,
                         8-Her fon için ayrı bir hesap açılır, fonda biriken paralar ve getiriler fon amacı dışında kullanılamaz. Emeklilik fonundaki üye ödentileri ile bu üye ödentilerinin nemalarından hiçbir şekilde başka fonlara aktarma yapılamaz. (Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.04.2007 tarih ve E:2006/378, K:2007/99 sayılı kararı ile değişik şekli.)
Biriktirme fonu
                 Madde 15- (Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.04.2007 tarih ve E:2006/378, K:2007/99 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
                Sosyal yardım fonu
(Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.12.1990 tarih 1990/765 sayılı karar ile değişik şekli.)
Madde 16-Vakıf asıl üyelerine ve üyelerinin eş ve çocuklarına doğum, ölüm, evlenme, doğal afet ve yangın halleriyle Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer hallerde karşılıksız olarak maddi yardım yapmak amacıyla sosyal yardım fonu kurulmuştur.
Bu fondan yapılacak karşılıksız yardım miktarı ile vakıf gelirlerinden her yıl bu fona ayrılacak pay Yönetim Kurulunca tespit edilir.
                   Emeklilik fonu
Madde 17- Resmi görevlerinden kendi istekleri üzerine emekli olanlar veya re’sen emekli edilenler ile malulen emekli olan vakıf asıl üyelerine maddi destek sağlamak amacıyla “emeklilik fonu“ kurulmuştur .
Bu fonun geliri, fona katılmak isteyen vakıf asıl üyelerinin ödeyecekleri üye ödentileri ile bu üye ödentilerinin nemalarından oluşur. (Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.04.2007 tarih ve E:2006/378, K:2007/99 sayılı kararı ile değişik şekli.)
Vakıf asıl üyeleri bu fona katılmak istediklerini bir taahhütname ile Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirirler .
                   Emeklilik fonu ödentisi üyenin özel hesabına işlenir.
 
İki ay üst üste emeklilik fonu ödentisini göndermeyen üyeye bunları ödemesi için yazılı tebligatta bulunulur, buna rağmen ödentisini ödemeyen üye Yönetim Kurulu Kararı ile fon üyeliğinden çıkartılır. Borçları varsa bu fondaki özel hesabında biriken üyelik ödentisinden düşülerek kalan aidat ödentileri üyenin adresine banka aracılığı ile gönderilir. (Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.04.2007 tarih ve E:2006/378, K:2007/99 sayılı kararı ile değişik şekli.)
Emeklilik fonu aylık ödenti miktarının alt ve üst sınırı Yönetim Kurulunca tespit edilir. ( Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.05.2005 tarih ve 2005/246 sayılı kararı ile değişik şekli. )
Konut Fonu
Madde 18- (Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2002 tarih ve E:2002/530, K:2002/703 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Nüfus Hizmetlerini Destekleme Fonu
( Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.02.2001 tarih ve 2001/99 sayılı kararı ile değişik şekli. )
Madde 19- Nüfus hizmetlerinin modernize edilmesine yönelik plan, proje ve program uygulamalarına, makine, teçhizat ve ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı ile bunların bakım ve onarımlarının yaptırılmasına, her türlü haberleşme giderlerinin karşılanmasına maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla “Nüfus Hizmetlerini Destekleme Fonu” kurulmuştur.
Bu fondan yapılacak harcamalar ve miktarları ile, vakıf gelirlerinden her yıl bu fona ayrılacak pay Yönetim Kurulunca tespit edilir.
                   Personel Yetiştirme ve Destekleme Fonu
Madde 20- Nüfus hizmetlerinde görevi veya bu hizmete katkısı bulunan personelin, mesleki gelişmesi, bilgi ve görüşünün artması için her çeşit eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, Personelin vakıf ve nüfus hizmeti için gösterdiği üstün çaba ve faaliyetleri maddi ve manevi bir şekilde ödüllendirmek amacıyla “Personel Yetiştirme ve Destekleme Fonu” kurulmuştur .
Bu fondan yapılacak harcamaların türleri ve miktarları ile vakıf gelirlerinden her yıl bu fona yapılacak tahsis miktarı Yönetim Kurulunca tespit edilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Üyelik
 
Madde 21- Vakıf asıl ve fahri üyeliği olmak üzere iki tür üyelik vardır. (Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.05.2009 tarih ve E:2009/109, K:2009/132 sayılı kararı ile değişik şekli.)
 
Bunlardan;
 
a) Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel ile vakıf personeli vakfa asıl üye olabilir.
b) Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilecek meblağda bağışta bulunanlar vakfın fahri üyesi olabilirler.
                   Dernek Üyelerinin Hak ve Vecibeleri
Madde 22- Dernek üyesi olanlar vakfın tescilinden sonra vakfa üye olmak istediklerini bir dilekçe ile Vakıf Yönetim Kurulu başkanlığına bildirirler.
 
                   Üye olma şekli
                   Madde 23- Vakfa üye olacakların istenilen bilgi ve belgeleri Vakıf Yönetim Kurulu başkanlığına vermeleri ve Yönetim Kurulunun da bu başvuruyu bir ay içerisinde karara bağlaması şarttır. Kararı takip eden ilk ay başından itibaren üyenin aylık ödenti ve giriş ödentisini yatırması ile üyeliği hukuken ve fiilen başlar.
                   Askerlik hizmeti nedeniyle görevden ayrılmış bulunanların, askerden dönünceye kadar hak ve menfaatleri dondurulur. Askerlik dönüşünde yeniden nüfus teşkilatında veya vakıfta görev aldıkları takdirde eski hakları ile birlikte üyelikleri canlandırılır. Askerlik süresi içerisinde fon aidatları geriye dönük olarak ödenmez.
                   Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla vakıf üyeliğinden çıkarılanlar bir daha vakfa üye olarak alınmazlar.
                   Askerlik hizmeti dışında başka nedenlerle vakıf üyeliğinden ayrılanlar yeniden başvuruda bulunduklarında, ilk kez üyeliğe kabul edilenlerin tabi olduğu işleme tabi tutulurlar ve bunlar eski üyelikleri ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
                   (Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.05.2009 tarih ve E:2009/109, K:2009/132 sayılı kararı ile değişik şekli.)
              İtiraz
                  
                   Madde 24- Vakıf üyeliğine kabul edilmeyenlere, durum yazılı olarak bildirilir. Vakıf üyeliğine kabul edilmeyenler Kurucular Kurulu nezdinde karara itiraz edebilirler.
 
             Kurucular Kurulunun kararı kesindir. (Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.05.2009 tarih ve E:2009/109, K:2009/132 sayılı kararı ile değişik şekli.)
 
              Üyeliğin sona ermesi
              Madde 25- Aşağıdaki hallerde vakıf üyeliği sona erer:
                   a)  Yazılı olarak istifa etmek,
                   b) (Bu fıkra Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.05.2005 tarih ve 2005/246 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
                   c) Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmak,
                   d) Sürekli olarak 3 ay müddetince üyelik ödentisini ödememek, (Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.05.2005 tarih ve 2005/246 sayılı kararı ile değişik şekli.)
 
İstifa eden üyelerin durumu
              Madde 26- Vakıftan istifa edenlerle, Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğine son verilenler emeklilik fonundaki birikmiş üyelik aidat ödentileri dışında vakıftan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. (Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.04.2007 tarih ve E:2006/378, K:2007/99 sayılı kararı ile değişik şekli.)
                   Üyelik hak ve menfaatlerinin devri
                  
                   Madde 27- Vakıf üyeleri üyelikten dolayı kazandıkları veya kazanacakları hak ve menfaatleri herhangi bir suretle başkasına devir , temlik veya başkası lehine takyit edemez.
 
                   Bu husustaki her türlü akit ve taahhütler hükümsüzdür.
 Üyeliği sona erenlerin borçları
Madde 28- Vakıf üyeliği sona erenlerin , borçları alacaklarından mahsup edilir.
Buna rağmen , bakiye borcu kaldığı takdirde, herhangi bir ihbara ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kanuni ve idari yollarla tahsil edilir.
 
 
ALTINCI BÖLÜM
Vakıf Organları
 
                Vakıf Organları
 
                   Madde 29- Vakıf organları şunlardır:
                   a) Kurucular Kurulu,
b) Yönetim Kurulu ,
c) Denetim Kurulu,
 
             Kurucular Kurulu ( Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2002 tarihli ve E:2002/530 , E:2002/703 sayılı kararı ile değişik şekli.)
             Madde 30- Vakıf Kurucular Kurulu, vakfın en yetkili üst karar organıdır. Kurucular Kurulu iş bu resmi senedin geçici maddesinde belirtilen kişilerden oluşur. Ölüm, istifa veya Olağan ve Olağanüstü Kurucular Kurulu toplantılarına ard arda iki kez katılmama gibi nedenlerden dolayı Kurucular Kurulu üyeliği düşer. Kurucular Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yapılacak ilk Kurucular Kurulu toplantısında vakıf asıl üyeleri arasından boş üyelikler için seçim yapılır. (Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.05.2009 tarih ve E:2009/109, K:2009/132 sayılı kararı ile değişik şekli.)
             İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri ile Genel Müdürlükte görevli Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri görevlerinde kaldıkları sürece Kurucular Kurulunun tabii üyesidir.
Kurucular Kurulu Toplantıları (Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.02.2001 tarih 2001/99 Sayılı Kararı ile değişik şekli.)
 
Madde 31- Kurucular Kurulu her yıl MART ayında olağan olarak toplanır. toplantı yeri ve tarihi Yönetim Kurulunca belirlenir.
Bunun dışında :
a) Vakıf Yönetim Kurulunun kararı,
b) Vakıf Denetim Kurulu üyelerinin tamamının havi yazılı talebi ,
c) Kurucular Kurulu üyelerinin 1/3 ünün yazılı istemi , üzerine olağan üstü toplanır.
 
             Olağanüstü toplantı talebinin yerine getirilebilmesi için toplantıyı gerekli kılan nedenlerin ve gündeme konulacak hususların talep dilekçesinde belirtilmesi şarttır.
                   Çağrı usulü
 
                   Madde 32- Vakıf Yönetim Kurulu
 
a) Olağan Kurucular Kurulu için hazırlayacağı ”çalışma raporu” ve “bilanço” yu
b) Olağanüstü kurucular kurulu için toplantı gerekçesini,
c) Olağan ve olağanüstü kurucular kurulu toplantılarının gününü, saatini, yerini ve gündemini , nisap temin edilmediği takdirde müteakip toplantı tarihini, toplantıdan en az 15 gün önce Kurucular Kurulu üyelerine duyurur.
 
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde , kurucular kurulu toplantılarının gündemi, tarihi, yeri , saati, toplantı tarihinden en az 15 gün önce günlük gazetelerden birinde ilan edilebilir.
 
Toplantı ve karar yeter sayısı (Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.02.2001 tarih ve 2001/99 sayılı kararı ile değişik şekli. )
 
Madde 33- Kurucular Kurulu toplantılarının yapılabilmesi için üyelerden yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıda en geç bir hafta içinde yapılır.
İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar, toplantıda hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Kurucular Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır, bir üye noterden alınmış vekalet üzerine sadece bir üye yerine oy kullanabilir.
 
                Kurucular kurulunda yalnızca gündemdeki maddeler görüşülür. Toplantıda mevcut üyelerin 1/3 ünün teklif ettiği hususların gündeme alınması ve görüşülmesi Kurucular Kurulunun kararına bağlıdır .
                   Toplantının Açılış ve Yönetimi
Madde 34-Üyeler tespit edilen gün, saat ve yerde toplanarak Kurucular Kurulunu teşkil ederler.
Toplantı açılmadan önce kurula katılacak olan üyeler, Vakıf Yönetim Kurulunca düzenlenmiş olan listedeki adlar hizasını imza ettikten sonra toplantı yerine geçerler. Toplantıya katılanların adedi bu liste üzerinde tespit edilerek durum bir tutanağa bağlanır ve yeter sayının mevcut olduğu anlaşıldığı takdirde toplantı                             Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilir.
Toplantı tutanaklar ve kararlar Başkanlık divanı tarafından imza edildikten sonra Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.
 
Kurucular Kurulunun Görev ve Yetkileri (Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.04.1992 tarih 1992/325 sayılı kararı ile değişik şekli.)
 
 
Madde 35-Vakıf Kurucular Kurulunun:
 
1-Vakıf Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
2-Vakıf Denetim Kurulunu seçmek,
3-Vakıf Senedini değiştirmek,
4-Vakıf Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet raporlarını görüşmek ve ibra etmek,
5-Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe ve çalışma programlarını incelemek ve onaylamak,
6-(Bu fıkra Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.05.2005 tarih ve 2005/246 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
7-Vakıf tüzük ve yönetmeliklerini ve değişikliklerini onaylamak,
8-Vakfın fesih, tasfiye veya diğer bir vakıfla birleşmesine karar vermek,
9-Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul etmediği kişilerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, (Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.05.2009 tarih ve E:2009/109, K:2009/132 sayılı kararı ile değişik şekli.)
               10-Vakıflar birliği ve benzeri gibi ülke çapında kurulacak bir üst kuruluşa katılma kararı almak,
 11-Yönetim Kurulunca getirilen diğer teklifleri incelemek, kurucular kurulu üyeliğinin düşmesi ve boşalan Kurucular Kurulu üyeliği yerine seçim yapılması hakkındaki önerileri karara bağlamak.
               12- Mevzuat ve işbu resmi senette belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
                   Yönetim Kurulu (Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.06.1998 tarih esas 1998/144 ve 1998/414 sayılı kararı ile değişik şekli.)
                Madde 36-Vakfın her türlü iş ve işlemleri kurucular kurulunca başkan hariç 1 yıl süre ile seçilecek 4 asıl ve 3 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
 
             Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, aldıkları oy sıralamasına göre yedek üye boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevini yapar.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü , Vakfın ve Yönetim Kurulunun tabii başkanıdır.                                            
                   Genel Müdür bu görevi kabul etmediği veya bu görevden ayrıldığı takdirde, başkan Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından seçilir.
 
                   Yönetim Kurulu üyelerinin Ankara Büyük Şehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet
ediyor olması şarttır.
 
                   Yönetim Kurulu Toplantı ve Kararları
Madde 37-Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan vekili, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçer. Başkanın bulunmadığı toplantılarda yönetim kuruluna başkan vekili başkanlık eder.
 
Yönetim kurulu toplantıları en az ayda bir kez yapılır.
Toplantının yapılabilmesi için kurul üye sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlanmış sayılır .
Genel sekreter ve genel saymanın görev ve çalışma usulleri Yönetim Kurulunca yapılacak yönetmelikle düzenlenir .
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.04.1992 tarih 1992/325 sayılı kararı ile değişik şekli.)
 
Madde 38-Vakıf Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:
                    1. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 2. Vakfın bütçe tasarısını hazırlamak, kurucular kurulunca onaylanan bütçeyi uygulamak,
 3. Gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve bunları Kurucular Kurulunun tasvibine sunmak,
 4. Her çeşit menkul ve gayrimenkul, makine, teçhizat alınmasına karar vermek, bunlara ilişkin şartnameleri hazırlamak, teklifleri değerlendirmek, satın alma komisyonu görevini yapmak,
 5. Başkan tarafından yapılan atamaları onaylamak,
                    6. Vakfı yargı  organlar ile idari makamlar ile gerçek ve tüzel kişiler karşısında temsil etmek,
                    7. Her faaliyet yılı sonunda, vakfın yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak,
 8. Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya ve benzeri kanuni defterleri tutmak,
 9. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
10.Üyelerin dinlenme ihtiyaçlarını temin etmek üzere kamp, dinlenme evi, konukevi, lokal ve pansiyonlar inşaa ettirilmesine, satın alınmasına, kiralanmasına veya mevcut bir tesisle anlaşma yapılmasına, bu tesislerin işletilmesine yada işlettirilmesine ilişkin hususları karara bağlamak,
11.Vakfa üye alınmasına ve üyelikten çıkarılmasına karar vermek, (Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.05.2009 tarih ve E:2009/109, K:2009/132 sayılı kararı ile değişik şekli.)
12.İşbu resmi senette belirtilen ana esaslara uygun olarak hazırlanacak yardım yönetmeliklerinin uygulanmasını ve yönetmelik hükümlerine göre yardımların yapılmasını sağlamak,
13.Vakıf personelinin ücretlerini ve vakfa gelir getiren faaliyetlere katılan personele ödenecek paylar ve başarılı personele verilecek para diğer ödülleri belirlemek,
14.Geçici görevle başka bir yere gönderilen Yönetim ve Kurucular Kurulu ile diğer vakıf üyelerinin vakıf için yaptıkları belgeye dayanan masrafları ödemek ve yolluk miktarlarını belirlemek, ( Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2002 tarih ve E:2002/530, K:2002/703 Sayılı Kararı ile değişik şekli.)
15.Gerekli görüldüğü takdirde satın alma için üyeler arasından bir komisyon kurmak, teknik konularda teklifleri değerlendirmek üzere uzman kurullar oluşturmak,
Büyük çaplı malzeme veya makine teçhizat alımlarında, mümkün olduğu takdirde Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile de satın alınmasına karar vermek,
16.Vakıf tanıtılması için gazete veya dergi çıkarmak,
17.Nüfus hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik her konuda girişimlerde bulunmak, gerekli gayrimenkul, makine, teçhizat, sarf malzemeleri, döşeme ve demirbaş eşyaları satın almak ve dağıtmak, ( Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.05.2005 tarih ve 2005/246 sayılı kararı ile değişik şekli. )
18.Her türlü form, defter ve basılı kağıtları hazırlamak, bastırmak ve bunların dağıtımı ve satışını sağlamak,
19.Gerekli görüldüğü takdirde bilgisayar, matbaa ve diğer tesislerde çalıştırılacak uzman personele ödenecek ücretleri tespit etmek,
20.Dayanışmayı ve göreve bağlılığı güçlendirmek amacıyla her türlü sosyal faaliyette bulunmak, kutlama ve açılış günleri ile tören ve toplantılar düzenlemek, bunlarla ilgili her türlü gelir ve giderleri karara bağlamak ve uygulamak,
21.Vakfın gelir ve giderlerine ilişkin her türlü teşebbüsü karara bağlamak, (Ankara 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2002 tarih ve E:2002/530, K:2002/703 Sayılı Kararı ile değişik şekli.)
22.Vakıf çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve vakfın gelişmesine ilişkin her türlü tedbiri karara bağlamak,
23. (Bu fıkra Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.05.2005 tarih ve 2005/246 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. )
 
Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri
Madde 39-Yönetim Kurulu Başkanı vakfı temsil eder, Yönetim Kurulu kararlarını uygular, vakfı yönetir, vakıf harcamalarının amiri ita görevini yapar, vakıf personelini tayin eder veya görevlendirir, iki ayda bir Yönetim Kuruluna faaliyetleri hakkında rapor verir.
Başkan, başkan vekiline veya diğer yönetim kurulu üyelerinden birine yetki devrinde bulunabilir.
Denetim Kurulu (Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.04.1992 tarih 1992/325 sayılı kararlı değişik şekli.)
Madde 40-Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında Kurucular Kurulunda bilgi vermek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Kurucular Kurulunun kendi üyeleri arasında 3 asil ve 1 yedek üye seçmek suretiyle oluşturulur. Denetim kurulunun görev süresi 1 yıldır.
Denetim Kurulunun Toplantıları
 
Madde 41-Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu toplantısından sonraki ilk toplantısında bir başkan seçer. Toplantılar başkanın çağrısı üzerine yapılır.
 
 
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Madde  42-Denetim Kurulu üyeleri, işbu resmi senette ilgili kanunlarla Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait denetçilere verdiği görevleri yapmakla görevlidirler. Bu görevin yerine getirilmesinde aksine davranıldığı taktirde aynı mevzuat hükümlerine göre sorumludurlar.
Denetçiler her 4 ayda bir defa yönetim kuruluna ara rapor verirler .
Her yıl sonunda da, vakfın işlemleri, mali durumu ve benzer hususlarda hazırlayacakları raporu bilanço ile birlikte yönetim kuruluna vermekle yükümlüdürler.
Ayrıca denetçiler, son 3 yıllık faaliyet sonuçlar hakkında düzenleyecekleri raporu da Kurucular Kuruluna tevdi edilmek üzere kurucular kurulu toplantısı tarihinden bir ay önce yönetim kuruluna vermek zorundadırlar .
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
Vakıf personeli
 
Madde 43-Vakıf personelinin yönetimi, görev ve sorumlulukları ile iş ve işlemlerin yapılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelik ve yönergelerle belirlenir .
 
Emekli olanların durumu
 
Madde 44-Nüfus teşkilatındaki görevinden emekli olan vakıf üyeleri ödentilerini ödemek şartı ile üyeliğini devam ettirebilir. Ve her çeşit yardımdan istifade edebilirler.
                   Emeklilik nedeni ile vakfın yaptığı emeklilik veya malulen emeklilik yardımından yararlananlar bu fondan bir daha yararlanamazlar .
Üyeler hakkındaki bilgilerin gizliliği
 
Madde 45-Vakıftaki yönetici, denetçiler ve vakıf personeli, görevleri gereği öğrendikleri üyeler ve üyelerin aile bireyleri ile mirasçıları hakkındaki özel hayata ilişkin bilgileri sıkı bir titizlikle saklamak zorundadırlar.
Hakların düşmesi
 
Madde 46-Bu resmi senetle gösterilen haklara ilişkin olarak usulüne göre ilgililere yapılan tebligata rağmen tebliğ tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde hak sahiplerince bu haktan yararlanılmadığı takdirde bu haklar düşer ve ödenecek meblağ vakfa kalır.
Vakfın feshi
 
Madde 47-Kurucular Kurulu tarafından vakfın feshine karar verildiği takdirde, vakfın varlıkları Genel Müdürlük bünyesinde aynı amaçlarla kurulmuş bir başka vakıf varsa, bu vakfa devredebilir .
Böyle bir vakıf yoksa vakfın borçları çıkarıldıktan sonra kalan kısım, ödedikleri ödentiler ile yerine getirdikleri yükümlülüklere orantılı olarak üyelere taksim edilir. Ödeme ve Tasfiye şartları, feshe karar veren Kurucular Kurulu tarafından saptanır.
 
 Senedin ekleri
 
Madde 48- İşbu resmi senedin sonuna eklenen karar, tüzük, sirküler, banka dekontu ve liste resmi senedin ekini oluştururlar.
 
                   Çift imza yetkisi
 
Madde 49-Vakfa ait yazışmalar başkan veya yetki devrettiği üye imzasıyla yapılır.
 
Vakfa ait her türlü harcama belgeleri ve çekler ita amiri ve genel sayman tarafından müştereken imza edilir .
                   Başkan veya genel saymanın bulunmadığı zamanlarda ödemeye ilişkin belge ve çeklerin kimler tarafından imzalanacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Sözleşme
 
Madde 50- Yönetim Kurulu program uygulamasında yıllara sari sözleşme yapabilir .
                   Vergi bağışıklığı
 
Madde 51-Vakıf gelirlerinin tamamı belirlenen amaçların gerçekleşmesi için harcanır. Bu nedenle 903 sayılı kanunun 4. maddesi ve vakıflarla ilgili tüzüğün ilgili maddelerinde yazılı koşullar uygun olduğu tespit edildiği takdirde, vergi bağışıklığı için Bakanlar Kuruluna başvurulur .
Vakfa yapılacak hizmetlerin karşılığı
 
Madde 52-Vakıf Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinin hizmetleri fahridir. Bunların görev gereği yapacakları seyahatlere ait yol giderleri ve yevmiyeleri yönetim kurulunca belirtilecek esaslara göre ödenir.
 
Tahsisata Bağlı Olmayan Ödemeler
 
Madde 53- Yasal bir zorunluluktan doğan ödemeler ile ölüm, emeklilik ve malulen emeklilik gibi yardımlar, bütçede gösterilen ilgili tertibinde ödenek veya tahsisat bulunmaması kaydına tabi değildir .
Bu tür ödemeler yönetim kurulu kararıyla sonuçlandırılır.
Varlık ve Kaynakların Vakfa Ait Olması
 
Madde 54-Üyelerin vakfa ödedikleri ödentiler ve vakfın diğer varlıkları vakıf tüzel kişiliğinin malı olup, bu resmi senette yazlı hükümler dışında üyeler ve üçüncü kişiler lehine bir hak doğurmaz.
Denetim
 
Madde 55-Vakıf, 903 sayılı kanun hükümlerine göre Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir.
Yürürlük
Madde 56-Bu resmi senette yazılı hükümler tasdik ve tescil işleminin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girer .
 
Ödentilerin tahsiline ve yardımların ödenmesine başlama tarihi Yönetim Kurulu tarafından saptanır.
 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
 
Geriye doğru borçlanma
 
Madde   l- Bu resmi senet hükümlerine göre dernek üyeleri vakfın da üyesidirler. ancak, bu gibilerin vakfın kuruluş tarihinden itibaren en çok 6 ay içinde yazılı olarak başvurarak, geriye doğru borçlanmak suretiyle dernek üyeliğinden geçen zamanları vakıf üyeliğine sayılmasını talep etmeleri şarttır.
Geriye doru borçlanma, vakıf yönetim kurulunca saptanacak esaslar içerisinde yapılır. Ancak, borçlanılan miktarın ödeme süresi hiçbir şekilde 60 ayı geçemez.
 
Borçlanmada üyenin seçtikleri kademede yalnızca 14 üncü maddede sayılan fonlara ait ödentiler hesap edilir. ve bunlar 60 eşit taksite tahsil edilir.
İlk Olağan Kurucular Kurulu
 
Madde   2- Vakfın kuruluş ve dernekten yapılacak devir işlemlerinin tamamlanmasından sonraki ilk Aralık ayında Olağan Kurucular Kurulu toplantısı yapılır.
 
Derneğin vakfa devri
 
Madde   3- Nüfus personeli yardımlaşma ve dayanışma derneğinin 02.07.1988 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda alınan karar gereğince, derneği mamelikinin menkul ve gayrimenkul kıymetlerinin, borç ve alacaklarının devri aşağıdaki esaslara göre sonuçlandırılır.
 
   a)Dernek varlıklarının vakfa devrinde, derneğin önceki yıl bilançosundaki değerler esas alınır. Yıl içindeki dernek tarafından başlanılmış işlere vakıf tarafından devam olunur.
            b)Derneğin yetkili organlarınca alınmış ve bu Resmi senede aykırı olmayan kararlar , vakıf organlarınca yeni kararlar alınıncaya kadar yürürlükte kalırlar .
           c)Derneğin , üyelerine, bankalarda ve diğer özel ve tüzel kişilerde bulunan mal ve alacakları vakfın mülkiyetine intikal eder.
           d)Dernekçe girişilen, vakfın amaçlarına uygun ve vakfın borç altına sokmayan
taahhütler vakıf tarafından yerine getirilir .
                  
                   Kurucular kurulu
 
            Madde   4- Vakıf Kurucular kurulu, aşağıda ad, soyad ve adresleri belirtilen kişilerden oluşur.
 
 1- Nihat ÜÇYILDIZ                    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü
 2- Kadir AKIN                               Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yrd.
 3- Özgen GÖKALP                        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yrd.
 4- Metin TURCAN                       Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yrd.
 5- Cahit DAŞER                            Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Daire Bşk
 6- İbrahim ÖĞRETMEN             Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Daire Bşk.
 7- Hilmi KAYAŞ                           Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Daire Bşk.
 8- Sami ERÇİN                             Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Daire Bşk.
 9- Günay ÖZDENİZ                     Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Daire Bşk.
10- Erdal DALOĞLU                      Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Daire Bşk.
11- Abdulkadir GÜL                       Adana İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
12- Azize DAŞER                            Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
13- M.Salih Y AŞAR                      Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
14- Mehmet BUDAK                     Erzurum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
15- İsmail ÇAKMAK                     Gaziantep İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
16- Nurettin ÇİVİ                            İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 
17- Ramazan AYDIN                    Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
18- Mustafa ALAN                        Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
19- Fikret ÖĞÜT                              Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
20- Ayla KARA                               Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Md.Şb.Müd.
21-Asuman ERDOĞAN                 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Şb.Müd.
22-Esma KONUK                           Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Şb.Müd.
23-Suat KÜÇÜK                             Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Şb.Müd.
24- Şennur TORUN                        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Şb.Müd.
25-Ayhan YÜKSEL                        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Şb.Müd.
26-İbrahim ULUSU                        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Şb.Müd.
27-Muzaffer İLHAN                     Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.Şb.Müd.
28-Hacı TEMEL                             Ankara Nüfus ve Vatandaşlık Md.Merk. Şb. Müd.
29-Nurhan ÖZGEN                         Keçiören Nüfus Müdürü
30-Fehmi TERCAN                        Altındağ Nüfus Müdürü
31-İbrahim TAN                             Nüfus Personeli Yrd.ve Day.Der.Gn.Bşk.
32-Mehmet EMİRALİOĞLU      Nüfus Personeli Yrd. ve Day.Der.Gn.Sek.
Yönetim Kurulu
Madde 5-Vakfın kuruluş ve tescilini müteakip aşağıda ad, soyad ve adresleri belirtilen kişiler Yönetim Kurulunu teşkil ederler.
            
             1.Başkan                 Nihat ÜÇYILDIZ               Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü
      2.Başkan Vekili      Özgen GÖKALP                 Nüfus ve Vat.İl.Gn.Md.Yrd.
      3.Genel Sekreter     Cahit DAŞER                      Nüfus.ve.Vat.İşl.Gn.Md.Daire Başkanı
      4.Genel Sayman     Sami ERÇİN                      Nüfus.ve.Vat.İşl.Gn.Md.Daire Başkanı
5.Üye                        Günay ÖZDENİZ               Nüfus.ve.Vat.İşl.Gn.Md.Daire Başkanı
Denetim Kurulu
Madde 6-Aşağıda ad, soyad ve adresleri belirtilen kişiler denetim kurulunu oluştururlar.
 
1. Başkan       Kadir AKIN                  Nüf. ve. Vat.İşl.Gn.Md. Yardımcısı
2. Üye             Hilmi KAYAŞ               Nüf. ve. Vat.İşl.Gn.Md.Daire Başkanı
3. Üye             Muzaffer İLHAN         Nüf. ve. Vat.İşl.Gn.Md.Şube Müdürü
 
 
Resmi Senedin Ekleri
 
                Madde: 7- İş bu resmi senedin eklerini;
 
                         a) Dernek genel kurul toplantısı zaptı,
                         b) Vakıflar Bankası dekontu,
                                c) Dernek mal varlığını gösterir mizan,
                                d) Dernek   alacaklarını ismen gösterir liste oluşturur.
 
Geçici Madde 8 – Konut fonunun kaldırılması nedeniyle üyelerin bu fonda birikmiş fon aidatları, yasal faizi ile birlikte Yönetim Kurulunca belirlenen bir takvime göre kendilerine ödenir. ( Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2002 tarih ve E:2002/530, K:2002/703 sayılı kararı ile eklenmiştir .)
 
Geçici Madde 9 – Biriktirme fonunun tasfiyesinde, bu fona üye olan üyelerin Vakıf Kurucular Kurulu kararı ile fonun kaldırılmasına karar verildiği tarihe kadar olan bu fondaki aidat ödentileri beş katı olarak ödenir. Vakfın diğer gelirlerinden ve nemalarından hiçbir şekilde Biriktirme Fonu üyelerine ödeme yapılmaz. Üyeler de başkaca bir hak talebinde bulunamazlar. (Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.04.2007 tarih ve E:2006/378, K:2007/99 sayılı kararı ile eklenmiştir.)
Denetim Kurulu (Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.04.1992 tarih 1992/325 sayılı kararla değişik şekli.)
 
Ek 1.Madde-Nüfus personeli arasında dayanışma,yardımlaşma ve uygar ilişkiler yaratmak ve yaşatmak amacıyla sosyal faaliyetler fonu kurulmuştur.
 
Personelin mesleki gelişmesinin yanında,bilgi ve görgüsünün de arttırılması için her çeşit sosyal faaliyetlerde bulunmak, hizmete ve personele yönelik, tören, açılış, davet, gece ve gündüz yemekleri, kokteyl, ulaşım, gezi, mütalaa edilen etkinliklerin giderleri bu fondan karşılanır.
Bu fondan yapılacak harcamaların türleri ve miktarları ile vakıf gelirlerinden her yıl bu fona yapılacak tahsis miktarı Yönetim Kurulunca tespit edilir.
Ek 2.Madde-Yurt içinde ve yurt dışında Kurucular Kurulunun kararı ile şubeler açılabilir.
Şubelerin çalışma esasları ve hesap usulleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Kurucular Kurulunca kabul edilecek yönetmelikle gösterilir.
 
 
 
 
 
                       T.C.
                   ANKARA
13.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                   Sayı :                                                                                                                                                   K A R A R
ESAS NO             : 1989/157
KARAR NO             : 1989/246
HAKİM                : İbrahim YANIKLAR 17107
KATİP                      : Songül YILDIZ 4832
DAVACI                  :Cahit DAŞER Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı Kurucular Kurulu Vekili-İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı / ANKARA
DAVALI                  : Hasımsız
DAVA TARİHİ      : 21.02.1989
DAVA                       : Tescil
KARAR TARİHİ   : 11.04.1989
Davacı tarafından 21.02.1989 tarihli dilekçe ile mahkememizde açılan tescil davasının yapılan duruşması sonunda:
 
GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ
DAVACININ İDDİASININ ÖZETİ
             Davacı vakıf temsilcisi 21.02.1989 tarihli dava dilekçesini tekrarla bu dilekçesinde özetle; “nüfus personeli yardımlaşma ve dayanışma derneği” nin 02.07 .1989 tarihli olağan genel kurul toplantısında derneğin vakfa dönüşmesine vakıf kurucular kurulunda görev alacakların belirlenmesi için dernek üyesi Nihat ÜÇYILDIZ ‘a yetki verildiğini, verilen     kararla yetkili kılınan kişi tarafından genel kurulun diğer kararlarına dayanılarak hazırlanan vakıf senedinin noterlikçe 17.02.1989 tarihinde onandığını bildirerek hazırlanmış olan vakıf senedinin T.M.K.’nun 903 ve değişik 73 ve müteakip maddeleri gereğince “Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı” adı altında tesciline karar verilmesini talep etmiştir .
 
HÜKMÜN GEREKCESİ
Dava mevzu nüfus hizmetlerini güçlendirme vakfı senedinin M,K.’nun hükümleri uyarınca tescili talebinde ibarettir.
Davacı vakıf temsilcisi dava dilekçesi ekinde noter huzurunda re’sen tanzim edilmiş olan vakıf senedini vakfın kurucularını, alınmış olan karar ve bütün delilleri dosyaya ibraz etmiştir. Ayrıca vakfın mal varlığına dahil olarak 12.000.000.-TL’ nin Vakıflar Bankasının ilgili şubesine depo edildiğine dair bankadan alınan 15.02.1989 tarihli dekont dosyaya ibraz edilmiştir. Delillerin toplanmasından sonra vakıf senedini 903 sayıl kanunla değişik M.K’nun 73. maddesinin ve ilgili tüzüklere uygun olup, olmadığı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğünün mütalaası alınmış, Vakıflar Genel Müdürlüğünce mahkememize gönderilmiş olunan 07.03.1989 tarihli müzekkeresi ile vakfın tescili bakımından bulunan eksiklikleri bildirilmiştir .
 
07 .03.1989 tarihli müzekkerede vakıf senedinin 12. maddesinde yer alan “Sağlar” kelimesinin “gözetler” şeklinde değiştirilmesini,
Nüfus personeli yardımlaşma ve dayanışma derneğinin kuruluş tüzüğünde vakıf                             kurulabileceğine veya vakfa mal tahsis edilebileceğine dair yetkili olup, olmadığını araştırılması,
Tahsis edilen paranın 50.000.000.- TL’ sinden az olmamasına dikkat edilerek mevcudunun Vakıflar Bankasına bloke edilmesine,
Vakıf senedinde adı geçen derneğin alacak ve borçlarının vakfa devredilebileceği belirtildiğinden derneğin borçlarının incelenerek vakfa mali bakımdan külfet yüklenip,   yüklenmeyeceğinin tespit edilmesini bildirmiştir.
Demek      yetkilisine       verilen     mehil     sonunda    Vakıflar   Genel   Müdürlüğünün    istemine uygun olarak vakıf senedinin 12. maddesindeki “sağlar” kelimesi “gözetler” şeklinde Genel Kurulca değiştirilmiş, değişik şekildeki senet mahkememize ibraz edilmiştir. Nüfus personeli   yardımlaşma ve dayanışma derneğinin tüzüğünden bir suret mahkememize ibraz edilmiş, tüzüğün tetkikinde 16, 23 ve 37 madde hükümlerinde derneğin vakıf kurmasına yetki verilmiş   ve yine vakfa mal tahsis edilebileceğini dair de yetkisinin olduğu anlaşılmıştır.
Yapılan bilirkişi incelemesiyle ad geçen derneğin satış yeri hesabından 4.000.000.- TL’sı bankalarda vadeli hesapta 12.196.434.-TL’sı vadesiz hesapta 3.281.501.-TL’sı İş Bankasında 46.960.-TL’sı , üyelerinden, verilen borçlardan dolayı 34.445.190.-TL’sı alacak bulunduğu, bu durumda vakıf mevcudunun 53.970.000.- TL ‘s olduğu yani istenilenin üzerinde bulunduğu bu miktarın 12.000.000.-TL’ lik bölümünün Vakıflar Bankası Meşrutiyet şubesine yatırılarak bloke edilmiş olduğu anlaşılmıştır.
Derneğin borçlarının bulunup, bulunmadığı, bu durumu ile vakfa bir külfet yükleyip yüklenmeyeceği yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılmış , uzman bilirkişi dernek kayıtları üzerinde yapmış olduğu inceleme sonunda vermiş olduğu 04.04.1989 tarihli raporunda; Derneğin gerçek ve tüzel kişilere borcunun bulunmadığını, bu nedenle de herhangi bir şekilde vakfa bir yük getirmeyeceğini tespit etmiştir .
Yukarından beri izah edilmiş olduğu veçhile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 07.03.1989 tarihli müzekkeresinde belirtilen hususlar tahkik edilmiş, eksikler giderilmiş ve bu dururum karsısında toplanan deliller münderecatına Ankara 11. noterliğinin 17 .02.1989 tarih ve 14442 sayılı düzenleme şeklinde vakıf senedinin T.M.K’ nun 903 sayılı kanunla değişik 73. ve müteakip maddeleri gereğince tesciline karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki hüküm tesisine lüzum hasıl olmuştur.
 
HÜKÜM
 
1.Dava konusu 17.02.1989 tarih ve 14442 nolu “Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı “ resmi senedinin, senedin 12. maddesinde yer alan “sağlar” kelimesini “gözetler” şeklinde değişik şekliyle M.K. 903 sayılı kanunla değişik 73 ve müteakip maddeleri gereğince TESCİLİNE,
2. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına mahal olmadığına,
3. Davanın mahiyeti icabı yapılan masrafların davacı uhdesinde bırakılmasına ,
4.Kararın kesinleşmesinden sonra tescilin görevli mahkemedeki vakıf defterine yazılmasına,
5.Karardan bir suretin Vakıflar Genel Müdürlüğüne tebliğ edilmesine dair verilen karar davacı vakıf temsilcisinin yüzüne karşı kanun yolları açık olmak üzere açıkça okunup usulden tefhim edildi . 11.04.1989
 
 
      Katip                                                                                                                                            Hakim 17107
      (İmza)                                                                                                                                          (İmza-mühür)
 
                      T.C.
                ANKARA
 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                  SAYI                                                                                                                                                   K A R A R
ESAS NO              : 1990/505
KARAR NO         : 1990/765
HAKİM                 : GÜLTEKİN NAZLIOĞLU 16288
KATİP                   : AYNUR ÜNAL
DAVACI               : HACI TEMEL Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu üyesi / ANKARA
DAVA                    : VAKIF TESCİLİ
DAVA TARİHİ : 12.09.1990
KARAR TARH   : 03.12.1990
Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı adına yetkili kılınan Hac TEMEL daha önce tescili yapılan vakıf resmi senedinin vakıf yönetim kurulunun 03.08.1989 tarihli ve 69 sayılı karar ile 16, 21 ve 36. maddelerinde değişiklik yapılması uygun görüldüğünden Yönetim Kurulu karar doğrultusunda sözü edilen maddelerde gerekli değişiklik yapılması uygun olduğundan bahis ile bu değiştirilen biçime uygun olarak vakıf senedinin tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
             Yapılan açık yargılamada, davacı Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1989/157 ve 246 sayılı vakıf tescil karar ile yönetim kurulu karar ve 1. olağan Kurucular Kurulu toplantısı tutanakları ile tescil edilmiş vakıf senedindeki değişikliği öngören maddelerin yeni biçimlerini 23.11.1990 tarih ve 84194 yevmi ye numaralı Ankara 11. noterliği tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş bulunan şeklini ibraz etmiş, bu değişikliğin uygun olup, olmadığı yönünde Vakıflar Genel Müdürlüğünün mütalaası alınmış, sakınca olmadığına dair 29 .11.1990 tarihli ve 200 1 sayılı yazıda dosyasına katılmış olmakla,
 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
1.   Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 1989/157-246 sayılı kararı ile 17.02.1989 tarih ve 14443 nolu Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı resmi senedinin tescil edilmiş olduğu anlaşılmakla, bu kez bu senedin 16,21 ve 36. maddesinde yapılan ve Ankara 11. noterliğinin 23.11.1990 tarih ve 84194 yevmiye numaralı yeni değişiklik senedinin de TESCİLİNE,
2. Bu değişik şeklinin Vakıf defterine işlenilmek üzere kararın kesinleşmesi sonucu yeni vakıf senedi ile birlikte kararın bir nüshasının Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,
3.  Harç ve masraflar peşin alınmakla yeniden alınmasına yer olmadığına, kararın bir nüshasının Vakıflar Genel Müdürlüğüne tebliğ edilmesine, kanun yollar açık olmak üzere verilen karar davacının yüzüne açıkça okundu,anlatıldı. 03.12.1990
 
      Katip                                                                                                                                                 Hakim
      (İmza)                                                                                                                                          (İmza Mühür)
 
                     T.C.
                 ANKARA
ASLİYE 3. HUKUK HAKİMLİĞİ
                   SAYI
 
ESAS NO           : 1992/194
KARAR NO      : 1992/325
HAKİM             : A.Altuğ KARAAĞAÇ 16018
KATİP                : Şerife AKlNER
DAVACI            :Azize DAŞER Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı Kurucular Kurulu Vekili Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü ANKARA
DAVALI            : HASIMSIZ
DAVA                : Vakıf senedindeki değişikliğin tescili
DAVA TAR      : 03.03.1992
KARAR TAR.   : 29.04.1992
Davacı tarafından açılan Vakıf senedindeki değişikliğin mahkeme siciline tescili davasının mahkememizde yapılan .açık yargılama sonunda, gereği düşünüldü:
İDDİA : Davacı 03.03.1992 günlü dava dilekçesinde Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş senedinde 7,10,14,30,35,36,38, ve 40 maddelerinin değiştirilmesi senede iki madde eklenmesine ilişkin düzenlenen vakıf senedi tadiline dair 03.03.1992 günlü düzenleme şeklinde vakıf senedi tadil mukavelesinin mahkeme siciline tesciline karar verilmesini istemiştir .
 
             GEREKÇE : Vakıf senedinde yapılan değişikliğin mahkeme siciline tescili isteminden ibarettir. Davacı Vakıf toplantı tutanağını ve ANKARA 7 .noterliğince düzenlenen 03.03.1992 gün ve 09120 yevmiyeli tadil mukavelesine dosyaya verilmiştir. Tadile ilişkin bu senet Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmiş 7 .maddenin 19 bendinde yazlı Rahmi DAHİL ibaresinin rehni dahil şeklinde düzeltilerek tescilde ve değişiklikte her hangi bir                                                 sakıncanın bulunmadığı bildirilmiştir. Bu bölüm noterlikçe düzeltilmiştir. incelenen vakıf senedi ve tadil senedine göre değiştirilmenin M.K. nuna ve 903 sayılı yasaya aykırı bir durum görülmediği vakıf amaçlarının daha güçlendirilmesi gayesi ile bu tadilatın yapıldığı anlaşıldığından değişiklik senedinin mahkeme siciline tesciline ilişkin aşağıdaki hüküm tesis olunmuştur .
             HÜKÜM: Yukarda açıklanan nedenlerle,
             1- Ankara 7 inci noterliğince düzenlenen 03.03.1992 gün ve 09120 yevmiyeli düzenleme şeklinde vakıf senedi tadil mukavelesinin mahkeme siciline TESCİLİNE,
             2- Hükmün kesinleşmesinden sonra tadilat senedinin sicile tescili için Ankara 14.üncü Asliye Hukuk Mahkemesine ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,
             3- Harçlar Kanunu uyarınca 11.800 Lira ilam harç peşin alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına, masrafların davacı üzerinde bırakılmasına, Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davacının yüzüne karşı açıkça ve usulen okunup anlatıldı. 29.04.1992
 
 
 
      Katip                                                                                                                                            Hakim 16018
      (İmza)                                                                                                                                          (İmza-mühür)
 
                     T.C.
                 ANKARA
21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
 
ESAS NO              : 1998/144
KARAR NO          : 1998/414
HAKİM                 : Ali KERİMOLU 18.951
KATİP                   : Şerife AYDOĞAN
DAVACI               : Fehmi TERCAN Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü.
DAVALI               : Hasımsız .
DAVA                    : RESMİ SENEDİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRME
DAVA TARİHİ   :10.03.1998
KARAR TARİHİ:24.06.1998           
             Davacı tarafından açılan Resmi Senedin bazı maddelerinin Değiştirilmesi davasında yapılan açık yargılamaları sonunda:
DAVA:
             Davacı 10.03.1998 tarihli harçlandırılmış dava dilekçesinde özetle Nüfus Hizmetleri Güçlendirme Vakfının 26.12.1997 günü yapılan olağan genel kurul toplantısında; “Vakıf senedinin 30. ncu maddesinin 2. nci fıkrasına bir madde eklenmesi ve 36.nci maddesinin 1. nci fıkrasının değiştirilmesine “karar verildiğini, bu konuda gerekli işlemleri yürütmek üzere yönetim kurulunun 31.12.1997 tarihinde kendisine yetki verildiğini, bu nedenle Nüfus Hizmetleri Güçlendirme Vakfının Resmi Senedinin 30 ve 36 ncı maddelerinin değiştirilmesine karar verilmesine talep ve dava etmiştir .
 
             İNCELEME:
Davacı delil olarak olağan kurucular Kurulu toplantı raporunu yetki belgesini, Vakıf Senedi eski şekli ile değişik şeklini ve düzenleme şeklinde Vakıf tadil senedini ibraz etmiştir.
             Vakıflar     Genel       Müdürlüğünün     23.06.1998    gün    14583     sayılı     yazları     ile    Vakfın     idari şeklinin değiştirilmesi Medeni Kanunun. 79. ve ilgili Tüzüğün 25.nci Maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmesinin mahkemece tespiti halinde değişikliğin tescilinde sakınca bulunmadığı bildirilmiştir .
             Düzenleme şeklinde tadil sözleşmesine ilişkin olarak Ankara 7 .Noterliğince düzenlenen 22.05.1998 gün 10330 yevmiye numaralı senedin incelenmesi sonucu varılan kanı ve verilen cevaba nazaran Vakıf senedinde yapılan yukarda gün ve yevmiye numarası açıklanan noter senedi ile yapılan değişikliklerin tesciline karar vermek gerekmiş ve aşağıda yazlı biçimde hüküm kurulmuştur .
 
             HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle :
1- Davanın KABULÜ ile Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakıf Senedinin Ankara 7.ncı noterliğinin 22.05.1998 gün 10330 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde Vakıf Tadil Senedi ile yapılan değişikliklerinin TESCİLİNE”
      2-   Değişikliklerin mahkeme siciline Dercine
      3-  Davanın niteliği gereğince davacı yanca yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına.
      4- Yeterince harç alındığından mahsubu ile yeniden harç alınmasına yer olmadığına Yargıtay yolu açık olmak üzere davacının yüzünde verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 24.06.1998
 
Katip                                                                                                                                                            Hakim 18951
 
 
                      T.C.
                   ANKARA
28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
 
ESAS NO           : 1999/37
KARAR NO      : 1999/190
HAKİM             : M. Ali ESMER 23878
KATİP                : Türkan TARHAN
DAVACI            : Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi TERCAN
DAVALI            : Hasımsız
DAVA                : Vakıf Senedi Tadili
DAVA T.            : 15.01.1999 
KARAR T.         : 21.04.1999
             Davacı Vakıf Temsilcisi , mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfının 18.12.1998 tarihinde yapmış olduğu olağan Genel Kurul Toplantısında Vakıf Senedinin 31. maddesi ve 7/3 maddesinin değiştirilmesine karar verildiğini, bu karar ve yönetim kurulunun 31.12.1998 tarihli karar uyarınca kendisine gerekli değişiklikleri yapmak üzere yetki verildiğini , kurucular kurulunun 18.12.1998 tarihindeki 10. Olağan Toplantısına ilişkin tutanak ve ekleri ile yönetim kurulunun karar değişiklik istenen maddelerin eski ve yeni şeklini dosyaya ibraz ettiklerini, tadil senedi ile yapılan değişikliğin tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir .
             Mahkememizce vakıf senedinde yapılmak istenen değişiklik ile ilgili belgeler Vakıflar Genel Müdürlüğü ne gönderilerek Vakıf Senedinde yapılması istenen değişiklik ile ilgili olarak Vakıfla ilgili tüm kayıtların ve talebinin incelenip talep edilen değişiklik ile ilgili düzenlenecek yazılı düşünce istenmiş, Vakfın Ankara 7. noterliğinde düzenlenmiş 13.01.1999 tarih ve 874 yevmiye numaralı tadil senedi ile yapılan değişikliklerin yapılmasında sakınca bulunup bulunmadığı sorulmuş olup, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, mahkememize talep edildiği şekilde Türk Medeni Kanununun 79. ve Türk Medeni Kanununun Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğün 25. maddesinde belirtilen şartların gerçekleştiğinin mahkememize tespiti halinde değişikliğin tescilinde sakınca görülmediğinin bildirildiği görülmüştür .
             Davacı tarafça dosyaya ibraz edilen Vakıf senedinde yapılması istenilen değişiklikle ilgili belgeler incelendiğinde yapılması istenilen değişikliğin Vakfın idare şeklini değiştirmediği, toplanan delillere göre Mahkememizden talep edildiği şekilde Vakıf Senedinde yapılmak istenilen değişikliklere Vakfın gayesini gerçekleştirmesi için ihtiyaç bulunduğu, değişiklik yapılmasında sakınca olmadığı anlaşıldığından davanın kabulü ile Vakıf senedindeki değişikliğin tespitine karar verilmesi gerekmiştir.
 
             HÜKÜM
             Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1-       Davacı Vakfın Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı ile kabulüne karar verilen ve Ankara 7. Noterliğince 13.01.1999 tarih ve 874 yevmiye numarası ile tasdik edilen Vakıf Senedi değişikliklerin TESCİLİNE
             Kararın bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,
2-       Alınması gerekli harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına,
3-       Davacının yaptığı masrafların kendi üzerinde bırakılmasına,
4-       Vakıf senedinde yapılan değişikliklerin resmi gazetede ilan edilmesine, dair davacı                                    temsilcinin yüzüne karşı temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen                                        anlatıldı. 21.04.1999
Katip
 
             Karar davacıya 22.04.1999 davalı vakfa 05.05.1999 tarihinde tebliğ edilmiş ve süresi içerisinde karar temyiz edilmediğinden,07.06.1999 tarihinde kesinleşmiştir.08.06.1999
 
                      T.C.
                  ANKARA
28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                  Sayı :
 
ESAS NO        : 2000/546
KARAR NO   : 2001/99
HAKİM          : Ulvi Yüksel –25968
KATİP             : Gonca Atun
DAVACI         : Fehmi Tercan, Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi
DAVALI         : Hasımsız
DAVA             : Vakıf Senedinde Değişiklik
DAVA T.         : 07.09.2000
KARAR T.      : 28.02.2001
          Dava tarafından açılan iş bu Vakıf Senedi Değişikliğinin Tescili davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda;
 
             İSTEK :
             Davacı dava dilekçesinde; Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfının 18.08.2000 tarihinde yapılan olağanüstü kurucular kurulu toplantısında Vakıf Senedinin 7/1,7/3,7/6,19/1 ve 33/3 maddelerinin değiştirilmesine 14.maddesinin 7. fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmesine karar verildiğini Kurucular Kurulunun 18.08.2000 tarihinde yapılan olağanüstü toplantısına ilişkin tutanak ve ekleri yönetim kurulu karar değişiklik istenen maddelerin eski ve yeni şeklini sunduklarını bu nedenle gerekli değişikliğin tesciline karar verilmesini istemiştir .
 
             GEREKÇE:
             Dava Medeni Kanun ve Vakıflar Tüzüğü hükümleri gereğince ikame edilmiş                                                            vakıf senedi değişikliğinin siciline tescil istemidir.
             Davacı Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı Resmi Senedinin 7/1, 7/3, 7/6, 19/1, 33/3 maddelerinin değiştirilmesine ve 14. maddesi, 7. fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmesine iftiva eden Ankara 7 .Noterliğinin 08.11.2000 günlü ve 21233 yevmiye nolu vakıf senedinin de tadil mukavelesi senedi ibraz edilmiş tadil senedinin siciline tescilinde sakınca bulunup bulunmadığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden sorulmuş Vakıflar Genel Müdürlüğünün 12.12.2000 gün ve 26092 sayılı cevabi yazısında değişikliğin tesciline engel bulunmadığının bildirildiği görülmüştür .
             Vakıflar Genel Müdürlüğünün cevabi yazısı, incelenen düzenleme şeklinde Vakıf Tadil Mukavelesi münderecatından değişikliğin siciline tescilinde sakınca bulunmadığının anlaşılması karşısında davanın kabulü yoluna gidilerek değişikliğin siciline tesciline karar verilmesi gerekmiştir.
 
             HÜKÜM:
             1- Davanın kabulü ile davaya konu vakıf resmi senedinin istenilen maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 14. maddesinin 7. fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmesine ve değişikliğin Ankara 7 . Noterliğinin 08.11.2000 gün ve 21233 yevmiye sayısı ile Onanmış Düzenleme Şeklinde Vakıf Tadil Mukavelesi Senedinin siciline TESCİLİNE,
             2- Karar örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne tebliğine,
      3- Karar kesinleştiğinde değişikliğin Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunan Vakıf defterine
kaydedilmesine,
             4- Harçlar Kanununun gereğince 3.240.000.- TL harç alınmasına, peşin alınan 2.080.000.-TL harcın düşümü ile kalan 1.160.000.-TL harcın davacıdan alınmasına, masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,
             5- Yargıtay yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı açıkta okunup,usulen anlatıldı.28.02.2001
 
Katip                                                                                                                                                            Hakim
             Hakimliğimizce verilen karar davacıya 27.03.2001 tarihinde davalıya 04.04.2001 tebliğ edilmiş süresinde karar temyiz edilmediğinden 05.06.2001 tarihinde kesinleşmiştir .06.06.2001
 
                       T.C.
                  ANKARA
5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
 
ESAS NO           : 2002/530
KARAR NO      : 2002/703
HAKİM             : Süleyman KAPUSUZ 22540
KATİP                : Emine YAVUZ
DAVACI            : Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı
TEMSİLCİSİ    : Fehmi TERCAN Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu üyesi
DAVALI            : Hasımsız
DAVA                : Vakıf Senedinin değiştirilmesi
DAVA T.            : 25.06.2002
KARAR T.         : 10.10.2002
             Davacı temsilcisi tarafından hasımsız olarak davanın yapılan açık yargılanması sonunda;
 
             GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
             Davacı Vakıf temsilcisi; vakıf senedinin 7/2, 7/3, 7/1 1, 7/12, 7/20, 9/a, 14/4, 14/8, 18, 21, 23, 24, 26, 30, 35/9, 38/11, 38/14, 38/21. maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 7. maddeden gelmek üzere geçici 8. madde eklenmesi için hakimliğimize dava açılmıştır .
             Dava dilekçesi ekinde, ilgili delil ve belgeler ibraz olunmuştur.
             Vakıf senedinin yukarıda zikredilen maddelerinin değiştirilmesi Vakıf Genel Kurulunun 31.05.2002 tarihli toplantısında karar altına alınmıştır .
             Değişiklik Ankara 7. Noterliğinin 25.06.2002 T. 8905Y. Sayılı düzenleme şeklinde vakıf tadil mukavelesine bağlanmıştır.
             Vakıflar Genel Müdürlüğünün 03.10.2002 tarihli yazısında, yapılan değişikliğin tescilinde engel bin hal bulunmadığı belirtilmiştir.
İleri sürülen vakfa ve toplanan delillere göre davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.
             HÜKÜM
             Davanın kabulüne,
             Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı Senedinin 12, 7/3, 7/11, 7/12, 7/20, 9/a, 14/4, 14/8, 18, 21, 23, 24, 26, 30, 35/9, 38/11, 38/14, 38/21. maddelerinin değiştirilmesine ve geçici 7. maddeden sonra gelmek üzere geçici 8. madde eklenmesine. ( Değişikliğin Ankara 7. Noterliğinin 25.06.2002 T. 8905 Y. Sayılı işleminde belirtildiği olmasına )
             Karar kesinleştiğinde bir örneğinin Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunan Vakıf defterine işlenmek üzere gönderilmesine,
             Peşin harcın mahsubu ile ayrıca alınmasına yer olmadığına,
             Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
             Dair, davacı vakıf temsilcisinin yüzünde, temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.10.10.2002
 
      Katip                                                                                                                                                            Hakim 22540
                       T.C.
                  ANKARA
13.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                  SAYI                                                                                                
                                                                                                                                                             K A R A R
ESAS NO              :2004/162
KARAR NO         : 2005/246
HAKİM                : Mahmut Ülgey - 23590
KATİP                   : Gonca Atun
DAVACI               : Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı
VEKİLİ                 : Av.İbrahim İlkyaz Cihan Sokak 31/2 Sıhhiye/Ankara
DAVALI               : Hasımsız
DAVA                   : Vakıf Senedi Tescili
DAVA TARİHİ   : 08.04.205
KARAR TARİHİ:25.05.2005
Mahkememizde açılan davanın yapılan açık yargılaması sonucunda:
             DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı vekili mahkememize verdiği 07.04.2004 tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkili Vakfın 1989 yılında kurulduğunu, daha sonra vakıf senedinde beş kere değişiklik yapıldığını, 5072 sayılı dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun gereğince Vakıf senedinde değişiklik yapılması icap ettiğini, Vakıf Olağan Genel Kurulunda Vakıf Senedinin 2, 4, 5, 6, 7/2, 7/21, 7/11, 9/b, 9/c, 12, 14/6, 17, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2, 38/3, 38/14, 38/5, 38/15, 38/17, 38/23, 40,41 ,42, 47, 52 maddeleri ile geçici 4 ve ek 1. maddelerinde değişiklik yapılmasının uygun görüldüğünü ve buna göre Ankara 7.noterliğinin 02.04.2004 gün ve 3768 yevmiye nosuyla Vakıf tadil senedi sözleşmesi düzenlendiğini belirterek yapılan bu senedin tadilatının tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
 
GEREKÇE: Dava,vakıf tadil senedinin tescili istemine ilişkindir.
Mahkememizce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak yapılan değişikliklerin yerinde olup olmadığı sorulmuş ve alınan 23.06.2004 tarih ve 9778 tarihli cevabı yazıda, vakıf senedinin, 2, 4, 5, 7/2, 7/11, 7/21, 9b, 9c, 12, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38/2, 38/3, 38/5, 38/14, 38/15, 38/17, 38/23, 40, 41, 42 ve 52. maddelerinde yapılan senet değişikliğinin tescilinin uygun olduğu; vakfın gayesinin değiştirilmesine bir zaruret olmadığından amaçla ilgili 6. maddenin değiştirilmesinin uygun olmayacağı; 7. maddenin 5. fıkrasının senetten çıkarılmasının uygun olacağı, 10. maddenin sonuna "vakıf mevzuata uygun gelir elde edebilir" cümlesinin eklenmesi, tadil senedi ile 14. maddesinin 6. bendinin çıkarılmasının uygun olacağı; personel yetiştirme ve destekleme fonu kamusal amaçlı bir fon olduğu için bu fonda biriken paranın yine kamusal amaçlı bir fon olan Nüfus Hizmetlerini Destekleme Fonuna aktarılmasının yazılması gerektiği, tadil senedi ile 14. maddeye eklenen 9. bendin sonun fonların tasfiyesinde kamu hizmetleri karşılığı sağlanması olan gelirlerden oluşan fonların Nüfus Hizmetlerini Destekleme Fonuna aktarılacağı cümlesinin yazılması, 15, 16 ve 17. maddelerin sonuna "kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi karşılığı elde edimli kamusal vakıf gelirlerindin bu fona tahsis yapılamaz" cümlesinin ilave edilmesi; 19. ve 14/6. maddelerinin sonuna "kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi karşılığı elde edilmiş kamusal vakıf gelirlerinin tamamı bu fona tahsis edilir." Cümlesinin ilavesi; geçici 4. maddenin uygunluğunun mahkemece tespiti; 31. maddenin eski halinin 1. cümlesindeki "mart" kelimesinin "aralık" olması gerektiği, bu gibi hatalar yapılmaması için maddelerin eski halinin yazılmaması gerektiği, 33. maddesinde geçen "en geç" kelimesi yerine "en erken", "noterden alınmış" yerine "yazılı olarak alınmış" ve "delegeler" kelimesinin "üyeler" olarak değiştirilmesi, 35. maddenin eski halinin yanlış yazıldığı ve bu maddenin tadil senedine 5.maddenin iki kere yazılmış olduğu, 38. maddenin 18. bendinin senetten çıkarılması, 47. maddedeki değişikliğin uygun olmadığı, 53. maddeye "Ölüm, emeklilik ve malulen emeklilik gibi biyesel yardımlar için kamusal gelirlerden ödeme yapılamaz."cümlesinin yazılması, ek 1. maddede değişiklik yapılmaması, vakıf senedinin geçici 5 ve 6. maddelerinin senetten çıkarılması, yönünde görüş belirtilmekte ve senet değişikliğinin vakıf senedinde öngörülen usule uygun olarak yapıldığı hususunun mahkeme tarafından tespit edilmesi, değişikliklerin noter tarafından esen düzenlenen tadil senedi ile yapılası maddelerin eski metninin yazılmaması, sadece değişen maddenin yeni halinin yazılması gerektiğinin bildirildiği görülmüştür.
             Davacı vekilinin talebi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün cevabı yazısı dikkate alınarak dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilerek bilirkişiden 18.11.2004 tarihli rapor alınmıştır.
Alınan bilirkişi raporunda; Vakıf senedinin, 2, 4, 5, 7/2, 7/11, 7/21, 9b, 9c, 12, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38/2, 38/3, 38/S, 38/14, 38/15, 38/17, 38/23, 40, 41, 42 ve 52. maddelerinde yapılması düşünülen senet değişikliği teklifinin, Türk Medeni Kanunu, 5072 sayılı kanun ve bu kanuna göre kurulan vakıflar hakkında tüzük ile vakıf senedi hükümlerine uygun olduğu, vakfın gayesinin değiştirilmesine bir zaruret olmadığından, amaçla ilgili 6. maddenin değiştirilmesinin uygun olmayacağı, 7. maddenin 5. fıkrasının 5072 sayılı kanun, gereği olarak senetten çıkarılmasının uygun olacağı, 10. maddenin sonuna malumun ilanı anlamına gelen "vakıf mevzuata uygun gelir elde edebilir" cümlesinin eklenmesi şeklindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü teklifine gerek olmadığı, tadil senedi ile 14. maddenin 6. bendinin çıkarılmasının uygun olacağı, personel yetiştirme ve destekleme fonu kamusal amaçlı bir fon olduğu için bu fonda biriken paranın yine kamusal amaçlı bir fon olan, Nüfus Hizmetlerini Destekleme Fonuna aktarılmasının yazılması gerektiği; tadil senedi ile 14. maddeye eklenen 9. bendin sonuna “fonlar tasfiyesinde kamu hizmetleri karşılığı sağlanmış olan gelirlerden oluşan fonların nüfus hizmetlerini destekleme fonuna aktarılacağı" cümlesinin yazılmasının; 15, 16 ve 17. maddelerin sonuna "kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi karşılığı elde edilmiş kamusal vakıf gelirlerinden bu fona tahsis yapılamaz" cümlesinin ilave edilmesi yönündeki Vakıflar Genel Müdürlüğü teklifinin, son sayılı kanuna göre kamu hizmetleri karşılığı herhangi bir ücret alınması söz konusu olamayacağından söz konusu ilavelere gerek olmadığı, 19 ve 4/6. maddelerin sonu" kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi karşılığı elde edilmiş kamusal vakıf gelirlerinin tamamı bu fona tahsis edilir." Cümlesinin (5072 sayılı Kanun gereği kamusal hizmetlerden bmi ücret alınamayacağı cihetle) ilave olunmasının uygun olmayacağı; son sayılı kanunun 2. maddesinin (d) bendinde "kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında göre alamaz" hükmü yer almakta ise de, 5234 sayılı kanunun 24. maddesiyle bu kanuna eklenen" geçici madde 2" ile (bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları. Saklıdır. ) hükmü gereğince, vakıf senedinin, 30. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kurucu unvanların isimlendirilmesine zaruret olmadığı cihetle, kurucular kurulu ile ilgili geçici 4. maddenin değiştirilmesine gerek bulunmadığı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 31. maddenin eski halinin 1. cümlesindeki "mart" kelimesinin "aralık" olması gerektiği, bu gibi hatalar yapılmaması için maddelerin eski halinin yazılmaması gerektiği bildirilmekte ise de; söz konusu maddenin aslında da "mart" olarak görüldüğü, 33. maddesinde geçen "en geç" kelimesi yerine" en erken" "noterden alınmış" yerine "yazılı olarak alınmış" ve "delegeler" kelimesinin "üyeler" olarak değiştirilmesi, 35. maddesinin eski halinin yanlış yazıldığı ve bu maddenin tadil senedine 5. bendin iki kere yazılmış olduğu, bu nedenle bu mükerrer bendin düzeltilmesi gerektiği, 38. maddenin 18. bendinin senetten ,çıkarılması yönündeki Vakıflar Genel Müdürlüğü telifinin yerinde olmadığı, 47. maddedeki değişikliğin "vakfın asli gayesinin nüfus hizmetlerini güçlendirmek olduğu, vakfın kurulduğundan beri kamu kaynaklarını kullanarak elde edilen mal varlığının tasfiye sonucundan üyelere aktarılmasının vakfın amacına uygun düşmeyeceği cihetle uygun olmadığı vakıf 5072 sayılı kanun gereğince kamusal hizmetlerden gelir elde etmesinin söz konusu olmayacağı cihetle, 53. maddeye "ölüm emeklilik ve malulen emeklilik gibi bireysel yardımlar için kamusal gelirlerine ödeme yapılamaz" cümlesinin yazılması şeklindeki teklifin yerinde olmadığı, ek 1. maddesindeki yapılması düşünülen değişiklik vakfın hizmetinin azalmasının sebep olacağı ve sadece üyelere yönelik hale geleceğinden bunun maddedeki değişiklik, teklifinin yerinde olmadığı, vakıf senidin geçici 5 ve 6. maddelerinin senetten çıkarılması yönündeki Vakıflar Genel Müdürlüğü teklifinin, vakfın kurulmasında belirlenen yönetim ve denetim kurullarının kaybına neden olacağından, bu maddelerin vakıf senedinden çıkarılmasının yerinde olmayacağı, vakfın senedinde yapılacak değişikliğin vakıf Kurucular Kurulunca kabul edilen haliyle değil de, mahkemece, yukarıdaki anlatımlara göre yapılmasının uygun görülmesi halinde, vakfın Kurucular Kurulunda yerinde bu göre karar alınması ve noter senedinin de buna göre (noter tarafından yazılacak tadil sözleşmesine senet eski maddelerinin yazılmaması) düzenlenmesi gerektiği 03.03.2005 tarih ve 3449 sayılı cevabi yazıda; Ankara 1.Noterliğinin 11.02.2005 tarih ve 2704 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vakıf tadil senedinin incelendiğini, değişikliğe herhangi bir engel bulunmadığının açıklandığı bildirilmiştir.
Davacı vekili 25.05.2005 tarihli oturumdaki beyanında bilirkişi raporunda belirtilen ve kabulü uygun görülmeyen değişikliklerin dışındaki değişikliklerle ilgili taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkememizce alınan bilirkişi raporuna itibar edilerek davacı vekilinin duruşma tutanağına geçen beyanında ve mahkememize ibraz ettiği 25.05.2005 tarihli dilekçesinde taleplerinin kabulü ile Vakıf, senedindeki; 4/2, 7/2, 9/b, 9/c, 12, 15/5, 15/6, 17/5,17/7, 25/b, 25/d, 35/6, 38/17, 38/23 maddelerindeki değişikliklerin tesciline karar verilmesini istemiş olup Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan görüşe göre davacı vekilinin talep ettiği vakıf senedindeki değişiklikler ile ilgili tadile engel bulunmadığı anlaşılan maddelerin Medeni Kanun hükümlerine ve Vakıflar Tüzüğüne aykırılığının bulunmadığından davanın kabulüne karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.        .
H ÜKÜ M : Yukarıda açıklanan gerekçeye göre:
l-) Davanın kabulüne, Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfının TB.M.M. de 22.01.2004 tarihinde kabul edilen 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun" hükümlerine uyum sağlamak gayesi ile gerçekleştirilen Vakıf senedinin tadiline ilişkin istemin kabulü ile davacı vakfın Ankara 7. Noterliğince düzenlenen 1504.2004 tarih ve 04076 yevmiye numaralı Vakıf, senedindeki; 4/2, 7/2, 9/b, 9/c, 12, 15/5, 15/6, 17/5, 17/7, 25/b, 25/d, 35/6, 38/17, 38/23 maddelerindeki değişikliklerin aynen M.K.nun ve Vakıflar Tüzüğü gereğince TESCİLİNE,
2-) Kararın bir suretinin Ankara 14.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tutulmakta olan Vakıf defterine tescili için Ankara 14.Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, kesinleştikten sonra bir suretinin de Ankara 1. Noterliğince düzenlenen 11.02.2005 gün ve 2704 yevmiye nolu düzenleme şeklinde Vakıf tadil senedi ile birlikte değişikliğin tescili için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,
 
3-) Alınması gerekli 11,20.YTL karar harcından peşin alınan 10,10.YTL nin mahsubu ile 1,10.YTL karar harcının davacıdan tahsil ile hazineye irat kaydedilmesine,
4-) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına dair, temyizi kabil olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.25.05.2005
 
 
Katip                                                                                                                                                                  Hakim 23590
 
 
                       T.C.
                  ANKARA
18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                                                                                                          GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO                              : 2006/218 Esas
KARAR NO                         : 2006/392
HAKİM                                : Ömer KIZILKAYA 28235
KATİP                                  : Murat DOĞAN 102599
DAVACI                              : Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı
VEKİLİ                                : Av. İbrahim İLKYAZ – Cihan Sok. No:31/12 Sıhhiye/ANKARA
DAVALI                               : Hasımsız
DAVA                                   : Vakıf Senedi Değişikliğin Tescili
DAVA TARİHİ                   : 04/05/2006
KARAR TARİHİ                               : 04/10/2006
 
                               Davacı vekili tarafından Vakıf Senedi Değişikliğin Tescili talebi ile açılan davanın yapılarak bitirilen açık yargılaması sonunda:
                              
GEREKÇE           : Davacı vekili harçlandırılmış 04.05.2006 tarihinde işlem gören ve duruşmada aynen tekrar ettiği dava dilekçesinde özetle; Müvekkili Vakfın 1989 yılında kurulduğunu, zaman içerisinde çeşitli tarihlerde vakıf senedinde değişiklikler yapıldığını, en son 23.03.2006 günü Vakfın 17. Olağan Genel Kurulu'nda Vakıf Senedinin adrese ilişkin 4. maddesinin değiştirildiğini bildirerek, değişikliğin tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün 04.09.2006 gün ve 13513 sayılı yazısında; Davacı Vakfın 5. Cad. Keklik Apt. No: 56/14-15 (A-B) Demetevler Yenimahalle/Ankara adresini tadil senedinde belirtilen şekilde değiştirmesi için tadil senedi düzenlenesi ve dava açılmasına gerek bulunmadığını, 21 Eylül 1997 tarihli ve 23117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğlerinde; Senet tadilini gerektirmeyen ikametgah adresinde yapılacak değişikliğin 15 gün içerisinde ilgili Vakıt1ar Bölge Müdürlüğüne bildirilmesinin yeterli görüldüğünün bildirildiği görülmüştür.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 21 Eylül 1997 tarihli ve 23117 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğinin incelenmesinde, adres değişiklikleri konusunda tadil senedi düzenlenmesine gerek bulunmadığı, değişikliğin 15 gün içerisinde ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bildirilmesinin yeterli olduğunun öngörüldüğü görülmüştür.
Dosya kapsamı, Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşü ve anılan tebliğin birlikte değerlendirildiğinde idari yoldan yapılabilecek işlem konusunda, dava açılmasında davacı yönünden hukuki yarar bulunmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiş ve yazılı hüküm kurulmuştur.
 
HÜKÜM        : Yukarıda açıklanan gerekçeye göre :
1 - DAVANIN REDDİNE,
2 - Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
3- Alınması gerekli 12.20.-YTL. harç peşin alınmış olmakla başkaca harç alınmasına yer olmadığına, Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı. 04.10.2006
 
Katip 102599                                                                                                                         Hakim 28235
                       T.C.
                  ANKARA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                                                                                                          GEREKÇELİ KARAR
 
ESAS NO                              : 2006/378 Esas
KARAR NO                         : 2007/99
HAKİM                                : Beyhan AZMAN 24456
KATİP                                   : Ümit ÖZTÜRK 100326
DAVACI                               : Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı
VEKİLİ                                 : Av. İbrahim İLKYAZ – Cihan Sok. No:31/12 Sıhhiye/ANKARA
DAVALI                               : Hasımsız
DAVA                                   : Vakıf Senedindeki Değişikliğin Tescili
DAVA TARİHİ                   : 06/09/2006
KARAR TARİHİ                               : 12/04/2007
 
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan Vakıf Senedindeki Değişikliğin Tescili davasının Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:
 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
                               Davacı vekili dava dilekçesi ile; 1989 yılında kurulan müvekkili vakfın resmi senedinde zaman içerisinde şartlar icabı değişiklikler yapmak gerektiğini, en son 17/08/2006 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılarak vakıf resmi senedinin 14/1 ve 15. maddelerinin yürürlükten kaldırılmak suretiyle resmi senedin değiştirildiğini, Ankara 7. Noterliği'nin 04/09/2006 tarih ve 10414 yevmiye no ile Düzenleme Şeklindeki Vakıf Tadil Sözleşmesi yapıldığını belirterek vakıf senedindeki değişikliklerin tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili 29/03/2007 havale tarihli dilekçesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce verilen mütalaalar doğrultusunda Ankara 7. Noterliği'nin 29/03/2007 tarih ve 03538 yevmiye nolu Düzenleme Şeklindeki Vakıf Tadil Sözleşmesi ile vakıf senedinde 14, 17 ve 26. maddelerinin değiştirilmesi, 15. maddenin yürürlükten kaldırılması ve geçici 9. maddenin eklenmesi şeklindeki değişikliklerin tesciline karar verilmesini istemiştir.
Dava vakıf senedindeki değişikliğin tescili talebine ilişkindir.
Vakıf senedinde yapılan değişiklikle ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gelen cevabi yazılarında Ankara 7. Noterliğince düzenlenen 29/03/2007 tarihli ve 3538 yevmiye numaralı tadil Senedinin incelenmesi sonucu Türk Medeni Kanununun 112. ve 113. maddeleri ile Türk Medeni Kanun Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartların gerçekleştiği senet değişikliğinin vakıf senedinde öngörülen usule uygun olarak alınmış karara istinaden yapıldığının tespiti halinde Ankara 7. Noterliğince düzenlenmiş 29/03/2007 tarih ve 3538 yevmiye numaralı tadil senedinin tescilinde sakınca olmadığı mütalaa edilmiştir.
Dosya kapsamına, toplanan delillere göre TMK'nun 101 ve müteakip maddeleri gereğince Vakıflar Hakkındaki Kanun'un ve Tüzük Hükümleri'ne aykırı bir husus bulunmadığından davanın kabulü ile vakıf senedindeki değişikliğin tesciline ilişkin aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
                              
                               HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
                               1-Davanın KABULÜ ile davacı Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı’na ait Vakıf Senedindeki Ankara 7. Noterliği’nce düzenlenmiş 29/03/2007 tarih 03538 yevmiye numaralı Düzenlenme Şeklinde Vakıf Tadil Sözleşmesi ile yapılan değişikliğin TESCİLİNE,
2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 13,10 YTL. harçtan peşin alınan 12,20 YTL.'nin mahsubu ile bakiye 0,90 YTL.' nin davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
3-Davanın niteliği gereği yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
4-Tescil edilen vakıf senedi değişikliğinin Resmi Gazete'de ilanına,
5-Kararın kesinleşmesinden sonra tescil ilamı karar ve belgelerin bir örneğinin Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderilerek kararın tescil defterine işlenmesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen tefhim edildi. 12/04/2007
 
Katip 100326                                                                                                                                                         Hakim 24456
     (İmza)                                                                                                                                                                      (İmza)
                        T.C.
                  ANKARA
15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                                                                                                                          KARAR
 
ESAS NO                              : 2009/109
KARAR NO                         : 2009/132
HAKİM                                : Mehmet Cengiz ÇİFÇİ    19691
KATİP                                  : Suzan AKYÜZ                  117408
DAVACI                              : Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı
VEKİLİ                                : Av. İbrahim İLKYAZ – Cihan Sok. No:31/2 Sıhhiye/ANKARA
DAVALI                               : Hasımsız
DAVA                                   : Vakıf Senedi Tescili
DAVA TARİHİ                   : 26/03/2009
KARAR TARİHİ                               : 06/05/2009
 
Davacı vekili tarafından dava dilekçesinde; müvekkil vakfın 1989 tarihinde kurulduğunu, vakıf senedinde zaman içerisinde şartlar icabında çeşitli değişiklikler olduğunu, 20.03.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarla Vakıf Senedinin 4. maddesi, 9/a maddesi, 21. maddesi, 23. maddesi, 24. maddesi, 30/1 maddesi, 35/9 maddesi ve 38/11 maddelerinde yapılan değişikliklerin tesciline karar verilmesini istemiş olmakla. Hakimliğimizde açılan iş bu davanın yapılan açık yargılaması sonunda:
 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili duruşma sırasında dava dilekçesini tekrarla davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Dava; vakıf senedinde yapılan değişiklik ile birlikte tescili istemine ilişkindir.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne gerekli yazı yazılmış, yazı cevabında 08/04/2009 tarihli yazı cevabında Ankara 7. Noterliğince düzenlenen 26/03/2009 tarih ve 2705 yevmiye nolu vakıf senedinin incelenmesinde davacı vakıf TMK. 112. ve Vakıflar Yönetmeliğinin 14. maddelerinde belirtilen şartların gerçekleşmiş olduğunun, Ankara 7. Noterliğince düzenlenmiş 26.03.2009 tarihli 2705 yevmiye numaralı tadil senedinin tesciline hükmedilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.
Tüm dosya kapsamına göre; davacı Nüfus Hizmetleri Güçlendirme Vakfının 26 Mart 2009 tarih ve 02705 Vakıf Tadil sözleşme örneği dosyaya sunulmuş, vakıf senedinin 4. maddesi, 9/a maddesi, 21. maddesi, 23. maddesi, 24. maddesi, 30/1 maddesi, 35/9 maddesi ve 38/11 maddelerindeki değişikliklerin tesciline, vakıf yetkili organlarınca gerekli kararın alındığı ve yapılan değişikliklerin vakfın amaç ve gayesinin engelleyecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Ankara 7. Noterliğinin 26/03/2009 tarih 02705 yevmiye numaralı senedi ile vakıf senedinde yapılan değişikliklerin tesciline karar verilmesi sonuç ve kanaatine varılmıştır.
                              
                               HÜKÜM: Gerekçesi ve tafsilatı yukarıda açıklandığı üzere:
                               1-Davanın kabulüyle; davacı Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı Senedinin 4. maddesi, 9/a maddesi, 21. maddesi, 23. maddesi, 24. maddesi, 30/1 maddesi, 35/9 maddesi ve 38/11 maddelerinde yapılan, Ankara 7. Noterliğince düzenlenen 26/03/2009 tarih ve 02705 yevmiye nolu düzenlenme şeklinde vakıf senedi değişiklik tasarının Tesciline,
2-Tescile ilişkin kararın kesinleşmesi sonrası Vakıf tescil defterine yazılarak sicil defterine kaydı için kararın bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine ve usul ve işlemlerin Vakıflar Genel Müdürlüğünce ikmaline,
3-İlam harcının peşin alınan harçtan mahsubu ile ayrıca harç alınması gerekmediğine,
4-Davacının bu dava nedeniyle Vakıf İdaresi tarafından yapılan yargılama giderlerinin davanın niteliği nedeniyle davacı Vakıflar üzerine bırakılmasına dair yasa yolları açık olmak üzere davacı vekili Av. Salih Yerli’nin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 06/05/2009
 
Katip 117408                                                                                                                                                        Hakim 19691

     (İmza)                                                                                                                                                                     

AnaSayfaTarihçeFonlar YönetmeliğiÜyelik Başvuru FormuZiyaretçi defteriİletişimFotoğraflar
Adres: Demetevler Mah. Kerkük Cad. No: 24/A Yenimahalle/Ankara Tel: 0 312 332 22 81 Fax: 0 312 332 2291